Gegevensbescherming

De bescherming van je privacy en identiteit is voor ons, F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, erg belangrijk. Op deze plaats verstrekken wij informatie over het verwerken van je gegevens volgens de regelgeving voor databescherming op basis van de nu geldende voorschriften (AVG). De privacyyverklaring heeft betrekking op de aangeboden online diensten en dienstverlening, hierna algemeen metDe privacyyverklaring heeft betrekking op de aangeboden online diensten en dienstverlening, hierna algemeen metDe gegevensbeschermingsverklaring heeft betrekking op de aangeboden online diensten en dienstverlening, hierna algemeen met “Online aanbod” aangeduid, en op websites, aangeduid als “Platform” en op mobiele applicaties, aangeduid als “App”. Dit begrip beschrijft zowel website functionaliteit als mobiele applicaties, gewoonlijk “Apps” genoemd.
Wij verwerken persoonsgegevens in principe alleen voor zover dit voor het beschikbaar maken van gebruiksklare online aanbiedingen, content en diensten vereist is. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt regelmatig, maar alleen na jouw toestemming.
Er geldt een uitzondering voor gevallen waarin een voorafgaande intrekking van een toestemming op feitelijke gronden niet mogelijk is, en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

1. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon, en de toezichthouder gegevensbescherming van het bedrijf

1.1 Verantwoordelijke persoon

Deze gegevensbescherming-informatie geldt voor de gegevensverwerking door:

F&P GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 12
04107 Leipzig

E-mail: dsb@fp.de

1.2 Toezichthouder gegevensbescherming

De toezichthouder gegevensbescherming is via de volgende contactgegevens te bereiken:

F&P GmbH
T.a.v. Herr Werner Rönnebeck
Karl-Liebknecht-Straße 12
04107 Leipzig
E-mail: dsb@fp.de

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en het doel en de wijze van gebruik ervan

Het gebruik van ons online aanbod is onderworpen aan de dynamiek die de internetbranche eigen is; daarom is het niet mogelijk om op alle details in te gaan. Ons doel is om met deze verklaring op de wezenlijke elementen van gegevensverwerking in te gaan. De verwerking vindt plaats, om het door jou gewenste aanbod van diensten überhaupt ter beschikking te stellen, aan onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen, en de vereiste precontractuele maatregelen te kunnen treffen die je aanvraag met zich meebrengt. Verdere doelen van de verwerking zijn bovenal:

 • Optimalisatie van je gebruikerservaring en de daarmee verbonden technische en inhoudelijke doorontwikkeling
 • Beschikbaar stellen van basisfuncties en algoritmes die horen bij de basisgedachte van een community en de daaraan verbonden verwachting van connectiviteit. Persoonsgegevens worden in principe verwijderd, zodra ze voor het bereiken van hun doel niet meer nodig zijn, en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het verwijderen niet toe zou staan. Bij tools van derden kunnen de termijnen voor het verwijderen van gegevens - voor zover niet expliciet aangegeven - in de gegevensbeschermingsverklaring voor de betreffenden tools op de websites van deze derden gevonden worden.

2.1 Bij het oproepen van online aanbiedingen

Bij elke oproep van onze online aanbiedingen worden automatisch gegevens naar onze servers verstuurd. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. De volgende gegevens worden daarbij geregistreerd en tot aan het geautomatiseerde verwijderen opgeslagen:

 • IP-adres van het apparaat waarvan de aanvraag komt
 • Datum en tijd van toegang
 • Naam en URL van het opgeroepen bestand of interface
 • Domein van waaruit de toegang wordt geïnitieerd (referrer-URL)
 • De op het apparaat geïnstalleerde browser/browserherkenning (“user agent”), het besturingssysteem van het apparaat, de naam van het apparaat en de naam van je internet-serviceprovider
 • Bij gebruik van apps: de app-versie
 • Het evt. aangemelde gebruikersaccount, gebruikers-id en sessie-id
 • Eventueel opgetreden fouten (geanonimiseerd)
De genoemde gegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:

 • Correcte uitlevering van online content aan diverse apparaten en browsers
 • Bescherming tegen misbruik van onze IT-systemen en techniek
 • Garanderen van permanente bedrijfszekerheid van onze IT-systemen en techniek
 • Ter beschikking stellen van benodigde informatie aan Justitie ten behoeve van strafvervolging
 • Analyseren van systeemveiligheid- en stabiliteit
 • Optimalisatie van online content en reclame
De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6 AVG, lid 1, punt f. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hiervoor opgesomde doelen voor gegevensregistratie. In geen geval gebruiken wij de geregistreerde data om gevolgtrekkingen te maken ten aanzien van jouw persoon. De gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer benodigd zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze waren geregistreerd.
Bovendien zetten wij bij het oproepen van onze online aanbiedingen cookies en analysediensten in. Verdere details daarover vind je in de betreffende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

2.2 Bij aanmelding voor nieuwsbrieven

Voor zover je volgens artikel 6 AVG, lid 1, punt f uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, gebruiken wij je e-mailadres voor het regelmatig toesturen van nieuwsbrieven. Voor het ontvangen van nieuwsbrieven is het voldoende om je e-mailadres op te geven. De gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer benodigd zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze waren geregistreerd. Het afmelden is te allen tijde mogelijk, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. Als alternatief kun je de wens om je af te melden ook altijd per e-mail aan dsb@fp.de sturen.

2.3 Bij gebruik van contactformulieren en support functies

Voor eventuele vragen bieden wij de mogelijkheid om contact met ons op te nemen. Daarvoor is de opgave van een geldig e-mailadres of een actieve login vereist, zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is, en wij deze kunnen beantwoorden. Overige opgaven kunnen op vrijwillige basis worden gedaan.

De gegevensverwerking ten behoeve van het beantwoorden van een contactaanvraag bij ons volgt ofwel uit artikel 6 AVG, lid 1, punt b om precontractuele maatregelen te treffen of contractuele verplichtingen na te kunnen komen, of uit artikel 6 AVG, lid 1, punt a op basis van je vrijwillig verleende toestemming.

De door ons geregistreerde persoonsgegevens t.b.v. contactopname of communicatie worden na de afhandeling van de door jou gedane aanvraag automatisch verwijderd.

Aanvullend is er voor geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om content te melden en supportvragen te stellen. In die gevallen slaan wij op wie de aanvraag indient, wat de inhoud van de aanvraag is en eventueel op welke content de melding betrekking heeft. In het supportsysteem wordt de conversatie met de gebruiker vastgehouden. Gesprekken via de support-hotlines worden afgewikkeld zonder opslag van gegevens, tenzij een legitimatie van de beller dringend noodzakelijk is voor het ophelderen van de situatie, en dit door de beller is gedaan. In deze gevallen worden in het gesprek gemelde en eventueel nog niet opgeloste situaties vastgelegd in de vorm van een support ticket.

De gegevensverwerking ten behoeve van het verlenen van support valt onder artikel 6 AVG, lid 1, punt a op basis van je vrijwillig verleende toestemming, uit artikel 6 AVG, lid 1, punt b voor het uitvoeren van precontractuele of contractuele aangelegenheden met ons of met een aangesloten betalingsprovider, en ook uit artikel 6 AVG, lid 1, punt f voor het garanderen van de behandeling van content-meldingen, bijvoorbeeld meldingen die ingevolge NetzDG (Duitse wet tegen haatberichten op internet) onder de meldingsplicht vallen.

De door ons voor het gebruik t.b.v. supportfuncties geregistreerde persoonsgegevens worden na de afhandeling van de door jou gedane aanvraag automatisch verwijderd, voor zover er geen sprake is van een wettelijke bewaarplicht voor deze gegevens.

2.4 Boeken van een product 

Bij het boeken van een betaald lidmaatschap via onze partner NetDebit wordt ten behoeve van het koppelen van een geboekt lidmaatschap aan jouw profiel het lidnummer aan NetDebit doorgegeven. Wij ontvangen vervolgens van NetDebit het NetDebit klantnummer, het boekingsnummer en de gegevens m.b.t. de soort en duur van het geboekte lidmaatschap.

Verder worden wij door NetDebit geïnformeerd over statuswijzigingen bij boekingsprocessen, bijv. bij storneren of terugboeken, om de status van het lidmaatschap overeenkomstig aan te passen. Een verdere uitwisseling van persoonlijke gegevens (bv. creditcardgegevens, naam, adres etc.) vindt niet plaats.

Het opslaan van deze gegevens volgt uit de uitvoering van contractuele verbintenissen overeenkomstig artikel 6 AVG, lid 1, punt b. De gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer benodigd zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze waren geregistreerd.

In overige gevallen (bij overschrijvingen en automatische incasso's) verzamelen wij de door jou verstrekte betalingsgegevens. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 6 lid 1c van de AVG. De desbetreffende gegevens moeten meestal 10 jaar worden bewaard.

2.5 Boeking van een product in de app-stores

Bij aankoop van een product of abonnement in de app-stores (iTunes of Google Play Store) wordt ten behoeve van het koppelen met je account de transactie-id van het aankoopproces en het gekochte product of abonnement vastgelegd. De grondslag voor het opslaan van deze gegevens volgt uit de uitvoering van contractuele verbintenissen overeenkomstig artikel 6 AVG, lid 1, punt b. De gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer benodigd zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze waren geregistreerd.

2.6 Gebruikersaccounts en -profielen

Als gebruiker van ons online aanbod staat het je vrij om als gast zonder geregistreerd account van een aanbod gebruik te maken, of om een account te registreren om meer functies te kunnen gebruiken. Zonder registratie is de beschikbaarheid van functies onder bepaalde omstandigheden zeer beperkt.

Door het bezoeken van ons online aanbod ontstaat een contractuele relatie. De verwerking van de daarbij geregistreerde gegevens valt onder artikel 6 AVG, lid 1, punt b, ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst of het treffen van precontractuele maatregelen. Zonder een bewust en via expliciete toestemming verkregen lidmaatschap en daarop volgende registratie ontstaan verder geen kosten.

Je bent wettelijk niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken. Om echter een gebruiksovereenkomst met jou te kunnen sluiten, zijn sommige gegevens verplicht. Het vermelden van verdere gegevens kan nuttig zijn. Als je bepaalde gegevens niet verstrekt of het gebruik ervan niet toestaat, kun je meestal niet alle functies of diensten volledig gebruiken.

2.6.1 Gast

Als gast kun je ons online aanbod vrijblijvend binnen het kader van de door ons ter beschikking gestelde basisfuncties en content opgeroepen. Daarbij worden gebruiksgegevens en technische gegevens voor het publiceren en optimaliseren van content geregistreerd, die in deze verklaring overeenkomstig beschreven zijn. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens geregistreerd. Als gast kun je verdere persoonsgegevens invoeren, waarvoor ook geen verdere verwerking of opslag plaats vindt. Voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld het opgeven voor een nieuwsbrief die geen aparte registratie vereist, gelden de toepasselijke uitvoeringen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als gast kun je ten behoeve van het registreren van een gebruikersaccount een daarvoor bestemd registratieformulier oproepen. Als de registratieprocedure begint, moet je de gegevens volgens het invoerscherm invullen. Deze gegevens worden gedurende een korte periode opgeslagen, zodat je je e-mailadres kunt legitimeren (opt-in). Mocht er geen opt-in plaatsvinden, dan worden de gegevens weer verwijderd.

2.6.2 Geregistreerde gebruiker

Je hebt de mogelijkheid om je onder opgave van verdere persoonsgegevens te registreren. Welke verdere persoonsgegevens daarbij aan ons worden doorgegeven volgt uit het actuele invoerscherm dat voor de registratie wordt gebruikt. Wij hebben deze gegevens nodig, om het door jou bij de registratie opgegeven dienstenaanbod in het kader van de bestaande gebruiksovereenkomst ter beschikking te kunnen stellen.

Verder bestaat de mogelijkheid om door een opgavekeuze de eigen weergave binnen de community te optimaliseren en de kansen op contact te verhogen. Tot deze gegevens behoren bijvoorbeeld de gebruikersnaam, leeftijd, godsdienst en persoonlijke voorkeuren. Voor sommige functies en opgaven staan je aanvullend instellingen voor de privacy ter beschikking. De advertentie kan daarmee worden geactiveerd of geblokkeerd.

Gevoelige gegevens zoals de precieze geboortedatum of het e-mailadres zijn in het algemeen niet openbaar te raadplegen en worden uitsluitend voor intern gebruik geregistreerd en opgeslagen. Wij kunnen besluiten tot een doorgifte aan een of meerdere medewerkers, die de persoonsgegevens eveneens uitsluitend gebruiken voor intern gebruik, dat aan ons toegeschreven moet worden. De jaarlijkse eenmalige aankondiging van de verjaardag op de dag van de verjaardag zelf kan in de privacy-instellingen op elk moment worden uitgeschakeld. Geregistreerde personen hebben de mogelijkheid, om de bij de registratie opgegeven gegevens op elk moment aan te laten passen.

Voor het waarborgen van diverse functies worden gegevens vastgehouden die jij alleen kunt inzien. Daaronder valt bijvoorbeeld het interne mailsysteem voor communicatie, de bezoekers van je profiel, en de overige gegevens die in het algemeen niet in het openbare profiel verschijnen, of door de privacy-instellingen zijn uitgesloten.

Voor statistische doeleinden en voor de optimalisatie van ons aanbod leggen wij met regelmatige intervallen en bij relevante gebeurtenissen sleutelgegevens vast van het gebruik van het online aanbod door een geregistreerde gebruiker.

Diverse gegevens kunnen door jou vrijwillig worden opgegeven. Het doel van het opslaan en verwerken is ook in dit geval het in algemene zin beschikbaar stellen van het online aanbod met community functies (artikel 6 AVG, lid 1, punt a). Daarnaast bestaat een gerechtvaardigd belang uit hoofde van artikel 6 AVG, lid 1, punt f, om bepaalde gegevens van “profielen” binnen het online aanbod oproepbaar te maken en te koppelen aan functies, dit ten behoeve van de werking van de basisfunctionaliteit van het online aanbod binnen het verwachtingspatroon van de gebruikersgroep als geheel.

Op aanvraag verstrekken wij op elk moment informatie over welke persoonsgegevens zijn opgeslagen. Verder passen wij op aanvraag of aanwijzing persoonsgegevens aan of verwijderen deze, voor zover dit niet in strijd is met enige bewaarplicht of doelgebondenheid. Gegevens die niet onder de bewaarplicht vallen worden verwijderd, zodra deze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden opgeslagen niet meer nodig zijn, ten laatste in ieder geval bij het verwijderen van het gebruikersaccount. Onze toezichthouder gegevensbescherming staat in dit verband als contactpersoon tot je beschikking.

2.7 Echtheids- en meerderjarigheidscheck

Met de gecombineerde echtheids- en meerderjarigheidscheck streeft JOYclub naar een consequente aanpak tegen fakes en voor het beschermen van minderjarigen. In de JOYclub kunnen alle leden zich gratis en binnen enkele minuten als echt laten verifiëren. Tegelijkertijd wordt de meerderjarigheid bevestigd.

In het kader van de echtheids- en meerderjarigheidscheck controleert een medewerker jouw echtheid en jouw leeftijd aan de hand van het identiteitsdocument dat je hierbij laat zien. Voor de echtheids-/leeftijdsverificatie en om te bewijzen dat de verificatie van de meerderjarigheid naar behoren is uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de wet ter bescherming van minderjarigen, wordt van de voorzijde van het ter verificatie ingediende identiteitsbewijs een fotokopie gemaakt en opgeslagen. Zorg ervoor dat de pasfoto, de geboortedatum en de veiligheidskenmerken van het document duidelijk zichtbaar en te controleren zijn. Anders kan de verificatie niet worden uitgevoerd.

Voor een afzonderlijke echtheidsverificatie hebben we voor de controle alleen jouw foto nodig.

De deelname aan de gecombineerde echtheids- en meerderjarigheidscheck en aan de echtheidsverificatie is vrijwillig. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de bovengenoemde gegevens is daarom jouw toestemming conform artikel 6 lid 1a van de AVG, evenals artikel 6 lid 1c van de AVG in combinatie met § 4 lid 2 van de JMStV voor de meerderjarigheidscheck. De gegevens worden onmiddellijk na afloop van de controle verwijderd.

De video-verificatie is niet de enige manier om de echtheids-/leeftijdsverificatie uit te voeren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op locatie aan een dergelijke verificatie deel te nemen.

2.8 Kansspelen & enquêtes

Met de deelname aan enquêtes en kansspelen bestaat de mogelijkheid om zowel virtuele als fysieke voorwerpen te winnen. In het laatste geval is verzending aan de winnaar nodig, waarvoor wij het adres vastleggen. De verwerking van deze gegevens valt onder de uitdrukkelijke toestemming volgens artikel 6 AVG, lid 1, punt a ten behoeve van het verzenden van gewonnen prijzen.

De adresgegevens worden na succesvolle verzending verwijderd.

3. Doorgifte van gegevens

Een doorgifte van je persoonlijke gegevens aan derden in andere dan de hierna opgevoerde doelen vindt niet plaats.

Wij geven je persoonlijke gegevens alleen door aan derden, als:

 • Je volgens artikel 6 AVG, lid 1, punt a je uitdrukkelijke toestemming daartoe hebt gegeven
 • De doorgifte volgens artikel 6 AVG, lid 1, punt f vereist is voor inroeping, uitoefening of verdediging van juridische aanspraken, en er geen reden bestaat om aan te nemen dat je een zwaarwegend belang hebt bij het niet doorgeven van je gegevens
 • Voor de doorgifte volgens artikel 6 AVG, lid 1, punt c een wettelijke verplichting bestaat
 • Dit wettelijk is toegestaan en volgens artikel 6 AVG, lid 1, punt b voor de afwikkeling van contractuele verhoudingen of bestellingen met jou vereist is.
 • Volgens artikel 6 AVG, lid 1, punt f een gerechtvaardigd belang voor het optimaliseren van het aanbod bestaat

4. Cookies

Ons platform gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op je computer zijn vastgelegd en opgeslagen. Cookies richten geen schade aan op je eindapparaten en bevatten geen virussen, trojans of andere schadelijke software.
In de cookie wordt informatie geplaatst, die in alle gevallen in samenhang met het specifieke eindapparaat ontstaat. Dit betekent echter niet, dat wij daardoor directe kennis van je identiteit verkrijgen.

Het gebruik van cookies dient er aan de ene kant voor, om het gebruik van ons aanbod voor jou aangenamer vorm te geven. Zo gebruiken we zogenaamde sessie-cookies, om te herkennen dat je verschillende pagina's van onze website al eerder bezocht hebt. Deze worden na het verlaten van onze website automatisch verwijderd.

Daarnaast gebruiken we voor het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid ook tijdelijke cookies, die voor een bepaalde vastgelegde periode op je eindapparaat worden opgeslagen. Bezoek je onze website opnieuw om van onze diensten gebruik te maken, dan wordt automatisch herkend dat je al eerder bij ons bent geweest, en welke invoer en instellingen je gedaan hebt, zodat je dit niet nogmaals hoeft te doen.

Cookies worden verder nog gebruikt om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor analyse, om ons aanbod voor jou te kunnen optimaliseren. Deze cookies maken het voor ons mogelijk, om bij een hernieuwd bezoek aan onze site automatisch te herkennen dat je al eerder bij ons was. Deze cookies worden na een bepaalde, gedefinieerde tijd automatisch verwijderd.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doelen noodzakelijk voor het garanderen van de gerechtvaardigde belangen van zowel onszelf als van derden, volgens artikel 6 AVG, lid 1, punt f.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Maar je kunt je browser zo configureren, dat er geen cookies op je computer worden opgeslagen, of dat er steeds een waarschuwing verschijnt voordat een cookie wordt aangemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan er echter voor zorgen, dat sommige functies van onze website sterk beperkt worden, of niet meer werken zoals dit voorzien was. Aanspraken wegens verlies aan functies door gedeactiveerde cookies hebben geen geldigheid.

5. Tracking- en analysetools

De hierna opgevoerde en door ons ingezette tracking- en analysemaatregelen zijn op de grondslag van artikel 6 AVG, lid 1, punt f uitgevoerd.
Met de in te zetten tracking-maatregelen willen we een op de vraag afgestemde samenstelling en permanente optimalisatie van ons online aanbod waarborgen. Daarnaast zetten we tracking maatregelen in, om het gebruik van ons online aanbod statistisch vast te leggen en te analyseren, met het doel om ons aanbod voor jou te optimaliseren. Deze belangen zijn als gerechtvaardigd te beschouwen in de zin van de eerder genoemde voorschriften.

De gegeven doelen van gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn uit de betreffende tracking-tools af te leiden.

5.1 Google

Wij maken gebruik van producten en tools van Google Ireland Limited (Hierna: Google). Voor gegevens die Google verwerkt, gelden afwijkende gegevensbeschermingsbepalingen van het bedrijf Google. Die kun je hier bekijken: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Hieronder wordt gedetailleerd uitgelegd hoe wij van de producten gebruik maken.

5.1.1 Google AdWords en Google Conversion-Tracking (bijhouden van conversies)

Voor het opstellen van conversiestatistieken en de daaraan verbonden optimalisering van reclame, maken wij gebruik van het online reclameprogramma “Google AdWords” en in dat kader ook van Conversion Tracking (handelingsanalyse van bezoekers als analysedienst).

Als je op een door Google getoonde advertentie klikt, wordt een cookie voor de Conversion-Tracking op je computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en dienen daarom niet tot persoonlijke identificatie. Als je bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent geleid. Elke Google Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Daarmee bestaat er geen mogelijkheid, dat cookies buiten de platforms van Adwords-klanten verder gevolgd kunnen worden.

De informatie, die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, heeft als doel de vervaardiging van conversie-statistieken. Hierbij achterhalen wij het totale aantal gebruikers, dat op onze advertenties heeft geklikt en naar een van een conversie-tracking-tag voorziene pagina is doorgestuurd. Wij verkrijgen echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. De verwerking gebeurt op de grondslag van artikel 6 AVG, lid 1, punt f op basis van gerechtvaardigd belang in doelgerichte reclame en de analyse van de werking en efficiëntie van deze reclame.

5.1.2 Google Firebase

Voor het optimaliseren van onze applicaties en het uitsturen van push-mededelingen gebruiken wij Google Firebase. De over je gebruik en de gebruiksduur verkregen geanonimiseerde informatie wordt naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Deze informatie wordt eventueel aan derden doorgegeven, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of in zoverre derden deze gegevens in opdracht verwerken. Jouw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een koppeling niet mogelijk is (IP-masking). Nadere informatie over gegevensbescherming en de werking in relatie tot Google Firebase, evenals over de bewaartermijn van gegevens vind je onder https://firebase.google.com/support/privacy/

De verwerking gebeurt op de grondslag van artikel 6 AVG, lid 1, punt f op basis van gerechtvaardigd belang in de op de vraag afgestemde samenstelling en permanente optimalisatie van onze applicatie, en het uitsturen van pushberichten.

5.1.3 Google ReCAPTCHA

Wij beschermen onze community door het gebruik van de dienst reCAPTCHA. De controlevraag die daaruit volgt, is bedoeld om te kunnen onderscheiden of gegevens door een mens of in het kader van misbruik via een geautomatiseerde, machinale verwerking worden ingevoerd.

Wij van onze kant geven daarbij uitsluitend de authenticatiegegevens aan Google door. Deze bevatten geen persoonsgegevens en zijn uitsluitend bedoeld voor de authenticatie van onze software bij Google.

Via de geïntegreerde reCAPTCHA-software worden de gebruikelijke cliëntgegevens (bijv. browser, IP-adres) en evt. andere door Google voor de dienst reCAPTCHA benodigde gegevens aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen en verder verwerkt. Deze informatie wordt eventueel aan derden doorgegeven, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of in zoverre derden deze gegevens in opdracht verwerken. Jouw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een koppeling niet mogelijk is (IP-masking). Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar geanonimiseerd.

Door het gebruiken van reCAPTCHA verklaar je je akkoord met de verwerking van de door jou uitgevoerde herkenning in de digitalisering van oudere werken.

Je kunt de registratie bij en de verwerking door Google van je gegevens met betrekking tot het gebruik maken van een online dienst voorkomen, door in je browserinstellingen de uitvoering van JavaScript en het plaatsen van cookies blokkeert. Hou er rekening mee dat dit het gebruik van onze online dienst kan beperken.

5.1.4 Opt-Out voor Google-cookies

Je hebt het recht, vanwege redenen die het gevolg zijn van jouw specifieke situatie, om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van jou betreffende persoonsgegevens, op basis van artikel 6 AVG, lid 1, punt f.

Hiertoe kun je het opslaan van cookies verhinderen door gebruik te maken van de keuze van de betreffende instellingen van je browser. Wij wijzen er echter op, dat je dan in voorkomende gevallen eventueel niet gebruik kan maken van alle functies binnen het totaal van ons online aanbod.

Je kunt in de advertentie instellingen van Google voor jou gepersonaliseerde reclame uitschakelen. Een uitleg hierover vind je op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl

Daarnaast kun je ook het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan op https://www.networkadvertising.org/choices/, en je met behulp van de daar aanwezige toelichting af te melden.

Verder informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vind je op:
https://www.google.nl/policies/privacy/

5.2 Mouseflow

Op ons platform gebruiken we Mouseflow, een reclame-analysedienst van de firma Mouseflow ApS. Mouseflow maakt het mogelijk om een analyse te maken van het gebruikersgedrag op ons platform (bv. muisklikken, muisbewegingen, scrollen, activiteiten met invoervelden). Wij gebruiken deze geanonimiseerde informatie, om onze aanbiedingen voor jou verder te ontwikkelen en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. De gegevens over jouw gebruik van het platform, inclusief je IP-adres, worden daarvoor naar een server van Mouseflow binnen Europa verstuurd en daar opgeslagen. Na de geolokalisatie van je IP-adres wordt deze weer verwijderd. Mouseflow gebruikt de geanonimiseerde gegevens, om het gebruikersgedrag op ons platform te analyseren en in rapporten weer te geven. Ook wordt deze informatie eventueel aan derden doorgegeven, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Mouseflow verwerken. Door het gebruik van dit platform verklaar je dat je instemt met de verwerking van over jou verzamelde gegevens door Mouseflow op de hiervoor beschreven manier, en met het hiervoor genoemde doel. Op https://mouseflow.de/opt-out/ kun je Mouseflow op elk moment deactiveren voor toekomstig gebruik. Verder informatie over gegevensregistratie door Mouseflow en de bewaartermijn van gegevens kun je verkrijgen in de gegevensbeschermingsverklaring van Mouseflow op https://mouseflow.de/privacy/.

De verwerking gebeurt op de grondslag van artikel 6 AVG, lid 1, punt f op basis van gerechtvaardigd belang in de optimalisatie van de gebruiksvriendelijkheid.

5.3 HockeyApp

Voor het analyseren en oplossen van zwakke plekken en crashes en het verbeteren van onze applicaties wordt de analysetool HockeyApp gebruikt. HockeyApp is een door Microsoft Corporation ontwikkeld testplatform. Het doel van deze tool is om op het moment van crashes de gegevens van de crash te registreren, om crashes in de toekomst te vermijden. In het bericht dat bij een crash wordt aangemaakt, worden datum en tijdstip, de brontekst waarin de fout optrad, de versie van het besturingssysteem, de versie van de telefoon, de ingestelde taal en het type apparaat en IP-adres verzonden. Ingevoerde gegevens zoals bijvoorbeeld door jou geschreven teksten worden niet verstuurd. Het versturen van een bericht bij een crash is altijd vrijwillig en moet door jou expliciet worden bevestigd. Daarnaast heeft HockeyApp een feedbackfunctie, die toegang geeft tot de opslag en verwerking van ingevoerde data ten behoeve van het verwerken van de afgegeven feedback. De gegevensverwerking door HockeyApp vindt deels in de USA plaats.
Verdere informatie over gegevensregistratie door HockeyApp en de bewaartermijn van gegevens
kun je vinden op https://hockeyapp.net/privacy/.

De verwerking gebeurt op de grondslag van artikel 6 AVG, lid 1, punt f op basis van gerechtvaardigd belang in de optimalisatie van de gebruiksvriendelijkheid en voor het oplossen van crashes van de software.

5.4 Gebruik van de AppsFlyer-technologie

Wij gebruiken de services van AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., Herzliya, Israel ("AppsFlyer", www.appsflyer.com), om meer te weten te komen over de manieren waarop gebruikers onze app leren kennen en hoe zij deze gebruiken. Hierbij wordt bepaalde informatie over de door de gebruiker benutte apparaten, het onlinegedrag en de opgevraagde webcontent verzameld, verwerkt en gebruikt. Het gaat hierbij met name om informatie over:

 • individuele user identifiers zoals IP-adres, user agent, IDFA (Identifier for Advertisers), Android ID (in Android-apparaten), Google Advertiser ID
 • technische data als informatie over het besturingssysteem van het gebruikte apparaat, apparaatgegevens en -instellingen, applicaties, opt-outverklaringen voor reclameactiviteiten, downloads, bekeken webpagina's, kliks en installaties van apps, in-appgedrag en bewegingsgegevens.
AppsFlyer gebruikt deze data in opdracht van ons enerzijds om de performance van onze marketingactiviteiten en -kanalen te analyseren en te beoordelen, om vast te stellen hoe gebruikers op bepaalde campagnes reageren, hoe zij de app gebruiken en ermee interageren. De bovengenoemde data worden niet gebruikt om afzonderlijke gebruikers te individualiseren of ze aan een bepaalde persoon te koppelen. Anderzijds worden deze data gebruikt om gevallen van wat we 'mobile fraud' noemen , d.w.z. manipulatieve en frauduleuze handelingen in verband met onze marketingactiviteiten, aan het licht te brengen en te voorkomen. Op basis van de vastgestelde en in het verdere verloop verzamelde gegevens kan AppsFlyer voor ons duidelijk maken of bepaalde handelingen in verband met onze app (bijv. download of installatie) door manipulatie veroorzaakt zijn. Dit dient ook ons bedrijfsbelang, aangezien dergelijke door mobile fraud veroorzaakte acties bij de schadeloosstelling van onze partners (reclamenetwerken / partnersites die onze advertenties invoegen) in aanmerking moeten worden genomen. De gegevensverwerking geschiedt om die reden op basis van de zogenoemde belangenafwegingsclausule in artikel 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO en in het kader van ons bovengenoemde gerechtvaardigd belang.
Indien je wilt voorkomen dat AppsFlyer gegevens van je verzamelt, kun je in de app-instellingen in het onderdeel 'Privacy' het item 'Diagnostische gegevens' deactiveren. Na deactivatie worden er geen gegevens meer aan AppsFlyer verstrekt.

5.5 Matomo

6. Plug-ins voor sociale media en andere aanbieders

6.1 Facebook Connect

In ons online aanbod kunnen zich links bevinden naar websites van andere aanbieders (bijvoorbeeld de ‘Like’ knop van Facebook), zodat je snel toegang hebt tot verdere informatie of andere relevante content. Door het klikken op deze links verlaat je ons online aanbod. We hebben geen enkele controle over deze websites of hun gegevensbeschermingsbeleid, dat mogelijk af kan wijken van ons beleid. Door het doorlinken naar websites van ander aanbieders drukken wij geen enkele goedkeuring of ondersteuning van daar aanwezige content uit. Persoonsgegevens die je aan andere aanbieders ter beschikking stelt, en die door deze zijn vastgelegd, vallen niet onder onze gegevensbeschermingsverklaring. Daarom zou je de gegevensbeschermingsverklaringen van alle ondernemingen door moeten lezen, voor je persoonsgegevens prijsgeeft.

Voor zover je je via connect-functies van andere aanbieders (bv. Facebook login) registreert voor onze diensten, worden geselecteerde gegevens van je actuele profiel bij die andere aanbieder in onze database overgenomen. Bij de registratie via de connect-functies verklaar je dat je instemt met de actuele voorwaarden van die andere aanbieder, en geef je toestemming dat gegevens in onze database worden overgenomen.

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden opgeslagen niet meer nodig zijn, echter ten laatste bij het verwijderen van het gebruikersaccount.

6.2 Video's en GIF's

6.2.1 YouTube-player en Vimeo

Voor de integratie van video's gebruiken we de aanbieders YouTube en Vimeo. YouTube wordt beheerd door YouTube LLC, met hoofdzetel in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Ireland Limited, gevestigd op Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor video's van YouTube, die zijn geïntegreerd in ons online aanbod, is de uitgebreide privacy-instelling ingeschakeld. Dat betekent dat YouTube geen informatie van bezoekers van ons online-aanbod verzamelt of opslaat, tenzij ze de video afspelen. Meer informatie over de verwerking van gegevens en opmerkingen over de gegevensbescherming door YouTube (Google) vind je op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl en https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

Vimeo wordt beheerd door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA. Verdere informatie over gegevensverwerking en opmerkingen over gegevensbescherming zijn beschikbaar op https://vimeo.com/privacy

6.2.2 Giphy, Tenor

Voor de integratie van animaties (zogenaamde GIF's) gebruiken we de aanbieders Tenor en Giphy. Tenor wordt beheerd door Tenor, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Meer informatie over gegevensverwerking en opmerkingen over gegevensbescherming vind je op https://tenor.com/legal-privacy.

Giphy wordt beheerd door Giphy Inc., 416 West 13th Street, Suite 207 New York, NY 10014. Meer informatie over gegevensverwerking en opmerkingen over gegevensbescherming vind je op https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360020028332-GIPHY-Privacy-Policy.

6.2.3 Opmerkingen

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6 lid 1 f van de AVG. De verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers stelt ons in staat om nuttige informatie visueel weer te geven.

Wanneer je ons online-aanbod oproept, kan de embedding-techniek gegevens, zoals jouw IP-adres, terugsturen naar de platforms. Om ook bij het afspelen van video's het plaatsen van tracking-cookies te voorkomen, kun je het opslaan van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van jouw browser. We wijzen je er echter op dat je in dit geval mogelijk niet alle functies van ons online-aanbod volledig kunt gebruiken.

We hebben geen controle over hoe de platforms de gegevens gebruiken. Informeer jezelf hierover rechtstreeks via de aangegeven links bij de respectievelijke aanbieders en pas indien nodig je privacy-instellingen aan.

7. Rechten van de betrokkene

Je hebt het recht:

 • Om overeenkomstig artikel 15 AVG informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens te vragen. Je kunt met name informatie verlangen over de doelen voor het verwerken, de categorie van persoonsgegevens, de categorie van de ontvangers ten opzichte van wie je gegevens ter inzage zijn of worden gegeven, de voorziene bewaartermijn, het bestaan van het recht op aanpassing, verwijdering, beperking of intrekking van de verwerking, het bestaan van het recht van bezwaar, de herkomst van je gegevens voor zover die niet bij ons zijn geregistreerd, en over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en in voorkomende gevallen bewijskrachtige informatie over de details daarvan
 • Om overeenkomstig artikel 16 AVG per direct de aanpassing van onjuistheden of aanvulling van onvolledigheden in de bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen
 • Om overeenkomstig artikel 17 AVG het verwijderen van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, voor zover de verwerking ervan niet vereist is voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting, voor het vervullen van een wettelijke plicht, op grond van het openbaar belang, of voor inroeping, uitoefening of verdediging van juridische aanspraken
 • Om overeenkomstig artikel 18 AVG de beperking van het verwerken van persoonsgegevens te verlangen, en overeenkomstig artikel 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Om overeenkomstig artikel 20 AVG je persoonsgegevens die je ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde en machine-leesbaar formaat te ontvangen, of over te brengen naar een andere verantwoordelijke partij
 • Om overeenkomstig artikel 7 AVG, lid 3 je ooit aan ons gegeven toestemming in te trekken. Dit heeft tot gevolg, dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berust, in de toekomst niet voort mogen zetten
 • Om overeenkomstig artikel 77 AVG bezwaren bij een toezichthouder in te dienen, met name in de lidstaat van je verblijfplaats, je vestiging, of de plaats van de vermoedelijke overtreding, als je van mening bent dat verwerking van je persoonsgegevens een overtreding van de AVG vormt.

8. Herroepingsrecht

Voor zover je persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 AVG, lid 1, punt f zijn verwerkt, heb je het recht om overeenkomstig artikel 21 AVG bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens te maken, voor zover daar gronden voor zijn die zich af laten leiden uit jouw specifieke situatie, of als het bezwaar zich richt tegen directe reclame. In het laatste geval heb je een algemeen recht van bezwaar, dat zonder opgave van een specifieke situatie door ons wordt omgezet.

Mocht je van je recht op herroeping of bezwaar gebruik willen maken, dan volstaat een e-mail aan dsb@fp.de.

9. Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken bij het oproepen van online aanbiedingen het algemeen bekende SSL-protocol (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogst beschikbare encryptieniveau dat door jouw apparaat wordt ondersteund. Over het algemeen gaat het daarbij om een 256-bit encryptie. In het geval dat jouw apparaat geen 256-bit encryptie ondersteunt, grijpen wij in plaats daarvan terug op 128-Bitv3-technologie.

Voor het overige maken wij gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om jouw gegevens te beschermen tegen opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

10. Actualiteit en wijzigingen van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is op dit moment geldig en bevat de stand van 05-09-2019.

Door de doorontwikkeling van ons online aanbod of op basis van gewijzigde wet- en regelgeving kan het noodzakelijk zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde door jou worden opgeroepen en opgeslagen.