Gebruikersovereenkomst

Spelregels voor plezierig samenzijn bij JOYclub.com

Het aanbod van JOYclub is gericht op mensen die hun horizon willen verbreden om contact met andere gebruikers te leggen en alles met elkaar te delen over een-, twee- en samenzijn. Daarnaast wil dit platform kunstenaars de mogelijkheid bieden om zich op creatieve wijze aan een geïnteresseerd publiek te presenteren. Deze gebruikersovereenkomst bevat de voorwaarden voor het gebruik van het aanbod van JOYclub.

Vooraf

Gebruikers kunnen via het portaal van de exploitant informatie opvragen over o.a. deze onderwerpen. Verder kunnen gebruikers o.a. teksten, foto's, gegevens, afbeeldingen, video's, enz. uploaden via het portaal van de exploitant. De inhoud die door gebruikers wordt geüpload, kan door andere gebruikers worden opgevraagd. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om op forums met andere gebruikers in gesprek te gaan.

Voor een soepel en beschaafd samenzijn van volwassenen met uiteenlopende overtuigingen en levenswijzen vraagt de exploitant van het platform om akkoord te gaan met bepaalde regels en procedures.

Door het gebruik van de diensten van de exploitant en door te klikken op het vak 'Gebruikersovereenkomst gelezen en akkoord bevonden' (letterlijk of naar de geest) verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de geldende voorwaarden en deze te accepteren. Strijdige gebruiksvoorwaarden van gebruikers zijn geen onderdeel van de overeenkomst.

De exploitant behoudt zich het recht voor om de gebruikersovereenkomst op enig moment naar eigen goeddunken aan te passen of te wijzigen. Als de gebruiker niet binnen vier weken na wijziging bezwaar maakt tegen de nieuwe gebruikersovereenkomst, dan geldt de gewijzigde gebruikersovereenkomst als geaccepteerd.

1. Diensten van de exploitant

De exploitant levert op internet het portaal JOYclub, waarop gebruikers inhoud kunnen uploaden, dan wel op andere wijze hun inbreng kunnen leveren. De exploitant zorgt ervoor dat deze inhoud door andere gebruikers kan worden opgevraagd. De contractuele verplichting van de aanbieder bestaat uit met succes leveren van betaalde resp. onbetaalde toegang tot het platform.

De aanmelding bij en het gebruik van het portaal JOYclub.com is kosteloos. Binnen het basis-lidmaatschap zijn geen kosten verbonden aan aanmelding en gebruik van de website van de exploitant. Betaalde opties zijn als zodanig gemarkeerd en de gebruiker kan deze desgewenst afzonderlijk boeken.

Het aanbod van de exploitant is louter en alleen gericht op meerderjarige, handelingsbekwame personen, rechtspersonen en personenvennootschappen. Minderjarigen kunnen zich niet aanmelden bij de website van de exploitant.

De exploitant voert geen grondige controle uit op de door gebruikers geüploade en ingevoerde inhoud. De exploitant heeft dan ook geen zeggenschap over de juistheid, geschiktheid en kwaliteit. Tegelijkertijd behoudt de exploitant zich het recht voor om de publicatie van inhoud en gegevens in o.a. profielen naar eigen goeddunken af te wijzen, te corrigeren of te verwijderen en/of een gebruikersaccount tijdelijk of langdurig te blokkeren. De exploitant neemt dit in overweging bij schending van deze AV of wettelijke bepalingen, als hij onjuiste informatie signaleert of om andere zwaarwegende redenen.

Ter bescherming tegen nepprofielen en niet-serieus aanbod behoudt de exploitant zich het recht voor om bij gelegenheid gebruikersaccounts te controleren op echtheid en rechtmatigheid en hiervoor bepaalde documenten, bijv. verificatiefoto's of afschriften van identificatiebewijzen, bij de gebruiker op te vragen. Het staat gebruikers vrij om al dan niet om een dergelijk verzoek van de exploitant te reageren. Als een gebruiker niet voldoet aan een dergelijk verzoek, behoudt de exploitant zich het recht voor om het account te verwijderen.

Gebruikers kunnen geen aanspraak maken op het gebruik van de diensten van de exploitant en/of de publicatie van inhoud op het portaal van de exploitant. Bij schending van deze AV of wettelijke bepalingen, of in geval van overige zwaarwegende redenen, bijv. verstoring van een harmonieus samenzijn van gebruikers van het portaal, kan de exploitant gebruikers een virtueel huisverbod opleggen en hen van toekomstig gebruik van zijn diensten uitsluiten.

Voor leden met een huisverbod is het verboden om zich opnieuw aan te melden voor het aanbod. Wanneer een huisverbod wordt omzeild door een nieuwe aanmelding onder een nieuw pseudoniem, dan worden de accountgegevens direct na bekendwording gewist. Tegen voormalige leden met huisverbod, die zich herhaaldelijk opnieuw proberen aan te melden, worden juridische stappen ondernomen waaraan kosten verbonden zijn.

In geval van zwaarwegende persoonlijke aanval, belediging, smaad, bedreiging of overig strafrechtelijk relevant gedrag behoudt de exploitant zich het recht voor om rechtshandhavingsinstanties in te schakelen. De beoordeling van een situatie die leidt tot het wijzigen, afwijzen, verwijderen, blokkeren of opleggen van een virtueel huisverbod, is geheel naar goeddunken van de exploitant.

Diensten, functies en inhoud van het platform kunnen op ieder willekeurig moment door de exploitant worden gewijzigd, uitgebreid of ingeperkt. Ingeval het hierbij gaat om betaalde opties, zorgt de exploitant voor een passende compensatie.

De communicatie tussen gebruikers, bijv. via ClubMail, verloopt zonder inzage van de kant van moderatoren van de exploitant. Indien sprake is van een wettelijke, gerechtelijke of administratieve verplichting van de exploitant, dan kan de exploitant daartoe onderzoek doen en bijbehorend bewijsmateriaal aan instanties verstrekken.

Als een gratis gebruikersaccount langer dan 3 maanden niet wordt gebruikt, dan kan de exploitant dit account zonder toelichting of aankondiging verwijderen. In dit geval is geen sprake van recht op bewaren of opnieuw uitgeven van gegevens.

2. Overeenkomst/accounts

Om gebruik te kunnen maken van de functies van het platform, moet de gebruiker zich registreren. Dit is kosteloos. Voor registratie heeft de gebruiker een geldig e-mailadres nodig. Bij de registratie kiezen gebruikers een gebruikersnaam en een wachtwoord. Op deze manier verkrijgen ze een persoonlijk account (gebruikersaccount). Door zich te registreren als lid resp. een profiel aan te maken, geeft de gebruiker aan een gebruikersovereenkomst aan te willen gaan. Er is geen sprake van recht om een overeenkomst af te sluiten. Het succesvol doorlopen van de registratie geldt als totstandkoming van de overeenkomst. De tekst van de overeenkomst wordt niet bij de exploitant opgeslagen. Momenteel is het alleen in de Duitse taal mogelijk om de gebruikersovereenkomst aan te gaan.

Per persoon wordt slechts één account toegestaan. Stellen kunnen naast het gemeenschappelijke stel-profiel ook elk een solo-profiel aanmaken. Het is commerciële aanbieders toegestaan om voor privégebruik een aanvullend profiel aan te maken. Bij schending van deze regeling behoudt de exploitant zich het recht voor om het betreffende gebruikersaccount te verwijderen.

Commerciële aanbieders of gebruikers met financiële belangen dienen in hun profiel hun doelstelling kenbaar te maken en bij aanmelding het overeenkomstige type account toe te passen. Op aanvraag van de exploitant dient de gebruiker zijn hoedanigheid als commerciële gebruiker aan te tonen, bijvoorbeeld door het overleggen van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Als deze verplichting niet wordt nagekomen, is de exploitant gerechtigd om het account te verwijderen.

3. Herroeping voor consumenten

Hebt u uw lidmaatschap afgesloten via NetDebit?

Dan is uw overeenkomst afgesloten via het door u via NetDebit geboekte lidmaatschap en geldt daardoor de van ons afwijkende Herroeping van NetDebit.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand kwam. Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, neemt u contact met ons op via

F&P GmbH
Karl-Liebknecht-Str. 12
04107 Leipzig
E-Mail: Contact voor ondersteuning

met een eenduidige verklaring (bijv. Een per post verzonden brief of een e-mail) waarin u ons informeert over uw besluit om uw overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde model-herroepingsformulier, maar dat is niet verplicht. Voor het toepassen van de herroepingstermijn kunt u volstaan met toezenden van de mededeling dat u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen voordat de herroepingstermijn is verlopen.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht u alle bedragen terug te betalen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van aanvullende kosten als gevolg van een uw keuze voor een andere dan de door ons aangeboden, gunstige standaardlevering), en wel per omgaande en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij uw mededeling van herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie hebt toegepast, tenzij met u anders is overeengekomen; in geen geval wordt u vanwege de terugbetaling een vergoeding in rekening gebracht.

Model-herroepingsformulier

Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, vult u onderstaand formulier in en stuurt het op aan:

F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Str. 12, 04107 Leipzig

Bij dezen herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons de via de aanschaf van de volgende producten (*)/het aanbod van de volgende diensten (*) afgesloten overeenkomst
Besteld op (*)/verkregen op (*)
Naam consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is

Einde herroeping

4. Verplichtingen van gebruikers

Gebruikers zijn verplicht om bij registratie uitsluitend waarheidsgetrouwe, volledige en actuele persoonsgegevens te verstrekken en dienen te voldoen aan de minimumvoorwaarden voor het plaatsen van inhoud op de website van de exploitant. Bij wijzigingen dienen gebruikers hun gegevens te actualiseren. Als een aanpassing in het account moet worden aangebracht, die de gebruiker niet zelf kan doorvoeren, moet contact worden opgenomen met de exploitant. In geval van gegronde twijfel aan de echtheid van gegevens kan de exploitant ter bescherming van de andere leden tegen nepprofielen het account voorwaardelijk blokkeren en de gebruiker verzoeken om de echtheid ervan aan te tonen. Als de gebruiker niet aan het verzoek voldoet, is de exploitant gerechtigd het account te verwijderen.

Met behulp van wachtwoorden wordt gebruik van de website door onbevoegde personen uitgesloten. Wachtwoorden mogen daarom niet aan derden worden doorgegeven, moeten worden beveiligd tegen toegang door derden en dienen voor de eigen veiligheid regelmatig worden gewijzigd. De exploitant vraagt gebruikers nooit om het wachtwoord. Bij een vermoeden van misbruik moet het wachtwoord worden gewijzigd en de exploitant onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de eigen activiteiten, gegevens en inhoud en voor de naleving van de wettelijke voorschriften. Dit betreft met name auteurs-, merk- en kinderrechten. Gebruikers garanderen dat zij over alle vereiste rechten beschikken voor de inhoud die zij aanmaken in de databank van de exploitant, dat op het gebruik en/of de toepassing van deze inhoud geen rechten van derden rusten (bijv. recht van eigen foto, naamrecht en logorecht van derden) en dat de aangemaakte inhoud niet strijdig is met deze AV of met wettelijke bepalingen. Het lid is verplicht om op aanvraag van de exploitant de rechtmatigheid van de inhoud aan te tonen.

Alle gebruikers zijn verplicht zich te houden aan de spelregels voor de website van de exploitant; deze zijn in te zien bij 'Help en SUPPORT'. Hieronder valt onder andere het respectvol omgaan met de andere leden en vriendelijk taalgebruik. Het is geen enkele gebruiker toegestaan een andere gebruiker te beledigen, bedreigen, provoceren of op welke wijze dan ook lastig te vallen.

Het is gebruikers alleen toegestaan om inhoud op de website van de exploitant aan te maken resp. aan de exploitant over te dragen, die niet onder punt 6 van deze AV geclassificeerd is als verboden inhoud.

Verder mogen gebruikers de diensten van de exploitant uitsluitend oproepen en ervan gebruikmaken via de browser die volgens de huidige stand der techniek gangbaar is. Alle maatregelen die (kunnen) leiden tot ondermijning, ontwijking of beperking van het juiste verloop van de diensten van de exploitant, zijn ten strengste verboden. Dit geldt met name voor de hieronder vermelde maatregelen resp. aanvallen: XSS, SQL-injectie, CSRF, phishing, DoS, DDos, brute-force, session-capturing, geautomatiseerde of scriptgestuurde aanvallen en overige handmatige of geautomatiseerde aanvallen of ingrepen in de technische infrastructuur van de diensten van de exploitant. De exploitant meldt elke schending van deze regeling bij de betreffende rechtshandhavingsinstantie.

Tot slot zijn gebruikers verplicht de exploitant en/of gekoppelde ondernemingen alsmede medewerkers, vertegenwoordigers, partners en agenten van de exploitant en/of gekoppelde ondernemingen vrij te stellen van aanspraken die derden wegens schending van hun rechten als gevolg van door de gebruiker in het portaal van de exploitant aangemaakte inhoud of andere toepassing van de diensten van de exploitant door de gebruiker op de exploitant en/of gekoppelde ondernemingen alsmede medewerkers, vertegenwoordigers, partners en agenten van de exploitant en/of gekoppelde ondernemingen zouden kunnen doen gelden. De gebruiker neemt bij het eerste verzoek daartoe alle kosten voor de benodigde juridische kosten van de exploitant over, waaronder procedurele kosten en advocaatkosten.

5. Rechtentoekenning

Met het overdragen resp. uploaden van inhoud (teksten foto's, afbeeldingen, video's enz.) kent de gebruiker de exploitant het kosteloze, eenvoudige en in tijd en geld onbegrensde recht toe om de overgedragen inhoud op of via bovengenoemde diensten toe te passen, te wijzigen, aan te bieden, toegankelijk te maken, te reproduceren en te verspreiden.

Wat betekent dat voor u?

Als u foto's uploadt voor bijvoorbeeld uw profiel, dan worden deze zo nodig in formaat aangepast ('gewijzigd') en zo getoond aan de bezoekers van uw profiel ('gereproduceerd'). Alle inhoud die u plaatst, blijft echter uw eigendom. Niemand mag van uw inhoud gebruikmaken zonder uw expliciete toestemming, of het nu gaat om commerciële dan wel onderzoeks- of andere doeleinden.

Omwille van consistentie is het niet mogelijk om gebruikersbijdragen aan het forum achteraf te verwijderen of te wijzigen. Inzendingen voor wedstrijden kunnen na de start van de beoordelingsfase eveneens niet meer worden ingetrokken.

6. Verboden inhoud

Het is gebruikers niet toegestaan om de diensten van de exploitant direct of indirect te misbruiken voor reclamedoeleinden. Daarom is het verboden telefoonnummers, e-mailadressen, links, sms-nummers en andere contactgegevens te verspreiden met het oog op commercieel contact met andere gebruikers. Met name het aan andere gebruikers verzenden van 0900-nummers of andere nummers voor diensten met toegevoegde waarden is verboden. Daarnaast is het verboden om op de website van de aanbieder te verwijzen naar aanbod van vergelijkbare (commerciële of niet-commerciële) diensten om contact te leggen. Voor het geval van niet-naleving van deze regeling wordt hiermee een boete overeengekomen van € 2.500,-, die de gebruiker bij overtreding zal worden opgelegd.

Verder is het verboden om meermaals identieke of bijna identieke berichten, forumbijdragen enz. te plaatsen. Het uploaden van racistische, discriminerende, vulgaire, seksistische, gewelddadig pornografische, tegen de goede zeden indruisende of anderszins onrechtmatige inhoud is ongeoorloofd. Al deze inhoud wordt door de exploitatie zonder enig commentaar verwijderd of gefilterd.

7. Betaalde opties/beëindiging

Op de website van de exploitant worden betaalde opties aangeboden. Dergelijke opties die door partners (bijv. NetDebit) worden aangeboden, kunnen ook alleen via die partner worden geboekt, gewijzigd of opgezegd. De rechtsgrondslagen zijn vastgesteld overeenkomstig de met de partner overeengekomen contractvoorwaarden.

Voorzover de exploitant zelf betaalde opties aanbiedt, gelden als primaire verplichtingen de hiertoe overeengekomen voorwaarden. Voorzover geen individuele afspraken werden gemaakt, zijn aanvullend de voorliggende bepalingen van kracht.

Als accounts op grond van de gebruikersovereenkomst van de zijde van de exploitant worden gewijzigd, geblokkeerd, gecontroleerd, verwijderd of een huisverbod hebben gekregen, dan blijven de betalingsverplichtingen ten aanzien van het betaalde lidmaatschap onveranderd en vindt geen teruggave plaats van reeds door de gebruiker aan de exploitant betaalde bijdragen.

8. Waarborgen

De door de exploitant verstrekte databank en overige technische voorzieningen voldoen aan de actuele stand der techniek. De exploitant spant zich in voor maximale beschikbaarheid van het platform. Tegelijkertijd kunnen problemen buiten de invloedssfeer van de exploitant (overmacht, verwijtbaarheid van derde enz.) of onderhoudswerkzaamheden leiden tot tijdelijke beperking van de bereikbaarheid van de diensten van diensten van de exploitant. De exploitant garandeert geen continue bereikbaarheid resp. oproepbaarheid van de website en is niet aansprakelijk voor uitval vanwege noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden of nieuwe fouten, voorzover deze niet voorzienbaar waren en ook een gedegen, goede programmeur kunnen overkomen.

De exploitant stelt zich verder niet garant voor de echtheid en het bewaren van de geüploade inhoud. Als een account vanwege een schending van de gebruikersovereenkomst wordt verwijderd, gewijzigd of geblokkeerd, dan kan geen aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitgeven van de met het account opgeslagen inhoud en communicatiegegevens.

9. Beperkte aansprakelijkheid

Alle aanspraken op schadevergoeding door de exploitant worden, onafhankelijk van rechtsgrond, uitgesloten, tenzij de exploitant, diens wettelijke vertegenwoordiger of agent opzet of grove nalatigheid te verwijten valt. De aansprakelijkheid van de exploitant voor schade aan leven, lichaam en gezondheid alsmede de aansprakelijkheid volgens de wetgeving inzake productaansprakelijkheid, blijven onveranderd. Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de exploitant aansprakelijk voor nalatigheid, maar alleen in de mate waarin de schade voorzienbaar was.

Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor aan de exploitant gekoppelde ondernemingen en voor persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers, partners en agenten van de exploitant en/of gekoppelde ondernemingen.

10. Inbreuk

De exploitant respecteert de rechten van derden en is er dan ook op gespitst om publicatie van inbreuk makende inhoud die door gebruikers is aangemaakt, te voorkomen. Als een gebruiker van oordeel is dat bepaalde inhoud inbreuk maakt op zijn rechten (bijv. recht van eigen foto, naamrecht en merkrecht) of die van een ander, dan vraagt de exploitant om een detailleerde melding daarvan. De exploitant gaat alle ernstige meldingen over inbreuk op rechten direct na en neemt de passende juridische stappen. Misbruik wordt bestraft.

11. Databankrecht

Alle rechten (auteurs-, merk- en andere naburige rechten) op gegevensverzameling, de databank en de aangemaakte inhoud, gegevens en overige elementen vallen uitsluitend toe aan de exploitant. Rechten van gebruikers op de door hen aangemaakte inhoud worden hierdoor niet aangetast.

Bewijzen van auteursrechten of overige vermeldingen van naburige rechten op de website van de exploitant mogen niet worden gewijzigd.

De inhoud van de databank van de exploitant mag in geen geval worden benut voor het opbouwen van een eigen databank in welk medium dan ook, of voor een commerciële toepassing van of uitwisseling van informatie.

De integratie of ander koppeling van de databank of elementen ervan met andere databanken of meta-databanken is ongeoorloofd.

12. Slotbepalingen

Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing.
Bij contracten met consumenten in het buitenland blijven dwingende bepalingen of de door rechterlijke beslissingen gegarandeerde bescherming van het betreffende vestigingsland in stand en worden dienovereenkomstig toegepast.

Rechtspraak voor alle aanspraken op en op grond van het gebruik van de diensten van de exploitant vindt plaats in Leipzig, Duitsland, tenzij de gebruiker een handelaar betreft in de zin van het Duitse Handelswetboek. Hetzelfde geldt als de gebruiker na het tot stand komen van de overeenkomst naar het buitenland verhuist of in Duitsland geen algemene rechtbank heeft.

In het geval dat afzonderlijke bepalingen in deze gebruikersovereenkomst niet of slechts gedeeltelijk rechtsgeldig zijn, of later hun rechtsgeldigheid geheel of gedeeltelijk verliezen, dan blijven de gebruiksbepalingen die hierdoor niet worden aangetast, onverminderd van kracht. In plaats van de niet-rechtsgeldige regeling zijn de wettelijke bepalingen van kracht die economisch gezien het dichtst bij de gewenste regeling komen. Hetzelfde geldt als deze gebruikersovereenkomst leemten blijkt te hebben.